Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

 • Gouderdom: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: de onderneming Gouderdom gevestigd aan Sandbergstraat 14, 1391EL te Abcoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 67985033
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Gouderdom;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gouderdom en Klant;
 • Lidmaatschap: deelname aan diensten en/of afname van producten  die Gouderdom aanbiedt en die de Klant via de website kan bestellen;
 • Product: producten en/of diensten die Gouderdom aanbiedt en die Klant via de website kan afnemen;
 • Website: de website www.gouderdom.nl die door Gouderdom wordt beheerd.

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gouderdom en Klant.
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gouderdom, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Gouderdom vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Gedurende de overeenkomst heeft Gouderdom het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Indien Gouderdom niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Gouderdom het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Het onlineplatform

Via de door Gouderdom onderhouden website, nader te noemen platform, kan de klant deelnemen aan / gebruikmaken van de huidige en toekomstige  diensten en/of producten die Gouderdom aanbiedt. 

Momenteel betreft het aanbod:

A de pagina ‘Op de mat’ waar kosteloos maandelijks nieuwe columns worden gedeeld

B een abonnement op “Leven in Gouderdom”, een wekelijkse uitgave bevattende: columns, verhalen, podcasts, tips, hardcopy post, online live trainingen en video’s. Het betreft onderwerpen die specifiek zijn gericht op 65+ers. 

C daarnaast kan men het product “Het Gouden randje” afnemen. Het gouden randje is een geluidsopname die via Gouderdom aan een derde persoon cadeau gegeven kan worden.

Lidmaatschapskosten:

Kosten deelname aan  B “Leven in Gouderdom” :

DuurVoor
6 maanden35 euro, inclusief BTW
1 jaar 65 euro, inclusief BTW
2 jaar120 euro, inclusief BTW 

 

Gouderdom behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs te wijzigen. De nieuwe abonnementsprijs gaat in per de eerstvolgende betaalperiode. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt vermeld op de website. 

Het Gouden Randje kosten:

Afname van product C “Het Gouden randje” kost  199 euro inclusief BTW, exclusief reiskosten van 0,25ct/km en omvat de volgende kosten:

 • Geluidsopname bij de klant thuis (NL)
 • Bewaren opame in digitale kluis Gouderdom
 • verdracht geluidsopname naar ontvanger

Opzegging abonnement ‘Leven in Gouderdom’

 • Het lidmaatschap kan door de klant worden opgezegd, waarbij een maand opzegtermijn dient te worden gehanteerd. 
 • Het abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd. Met uitzondering van het cadeaulidmaatschap; dit wordt na de opgegeven periode automatisch stopgezet
 • Gouderdom kan de relatie en/of overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang beëindigen indien van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd om deze voort te zetten.  

Uitvoering van de overeenkomst

 • Gouderdom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 • Gouderdom heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Gouderdom afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Gouderdom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 • Gouderdom is gerechtigd om de inhoud van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 • De bezorging van de hardcopy mailings vindt plaats via Post NL. Indien een mailing niet of beschadigd is aangekomen, kan de Klant daarover contact opnemen met de klantenservice via lidmaatschap@gouderdom.nl
 • In geval van klachten over de uitvoering van een Abonnement kan de klant contact opnemen met Gouderdom via: lidmaatschap@gouderdom.nl.
 • Bij de overeenkomst voor 1 Gouden Randje zal de persoonlijke boodschap/opname voor 1 persoon geschieden. Het is dus niet mogelijk voor meerdere mensen 1 opname te maken mits anders is afgestemd met Gouderdom. Ook zal de opname met 1 persoon zijn, het is dus niet mogelijk met meerdere personen het Gouden Randje op te nemen / in te spreken tenzij anders is overeengekomen met Gouderdom.
 • Het Gouden Randje zal bij de klant thuis worden opgenomen. Een bezoek voor het opnemen van een Gouden Randje zal maximaal 2,5 uur beslaan. Mocht er meer tijd nodig zijn, kunnen hiervoor door Gouderdom extra kosten in rekening gebracht worden. 
 • Gouderdom zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Overmacht

 • Indien Gouderdom door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Gouderdom gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Gouderdom op betaling door klant voor reeds door Gouderdom verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
 • Gouderdom zal klant zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. 
 • Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Gouderdom) waardoor Gouderdom tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Gouderdom kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens klant (verder) nakomt. 

Verplichtingen van Klant

 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
 • Klant vrijwaart Gouderdom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar zijn.
 • Klant is gehouden Gouderdom onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid

 • Gouderdom is uitsluitend aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien deze schade aan Gouderdom is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Gouderdom komt. Gouderdom is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Gouderdom geleverde dienst of geleverd product, tenzij Gouderdom aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. 
 • Gouderdom is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Gouderdom gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Gouderdom tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Gouderdom, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Gouderdom. De Klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Gouderdom.
 • Het is de Klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de klant aan Gouderdom verschuldigd is.
 • Gouderdom is niet aansprakelijk jegens klant voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Gouderdom 
 • Indien en voor zover op Gouderdom enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

Wijziging factuuradres of verhuizing

 • Indien Klant verhuist dan wel het factuuradres van klant wijzigt, dient klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Gouderdom mede te delen.

Facturatie en betaling

 • Facturatie voor uit te voeren werkzaamheden geschiedt bij het Gouden Randje vooraf. Pas wanneer de betaling is voldaan kan met de werkzaamheden worden gestart. 
 • De facturatie voor het lidmaatschap Leven in Gouderdom zal vooraf voor het afgesproken bedrag  geschieden.
 • Betaling dient direct via iDeal of overboeking te geschieden.
 • Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Gouderdom verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is Klant een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 • Door Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst Klant een andere volgorde van toerekening aan.
 • Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 • Gouderdom kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Klant alle aan Gouderdom verschuldigde bedragen betaald heeft.
 • Rechten worden aan Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Intellectuele eigendomsrechten 

 • De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Gouderdom ontwikkelde lidmaatschappen, trainingen, programma’s, opnames, documenten, brochures, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Gouderdom, ezines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Gouderdom berusten bij Gouderdom of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. 
 • Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gouderdom is het niet toegestaan om enig door Gouderdom aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 
 • Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Gouderdom geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

 • Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing 
 • Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Amsterdam, onverminderd het recht van Gouderdom een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.